Παρελήφθη από το Δήμο Ανωγείων μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για το όχημα πολλαπλών χρήσεων  ύψους  49.600 € που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2018 με μειοδότη τον οικονομικό φορέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος βραχίονας για τοποθέτηση στο όχημα  Mercedes-Benz Unimog U400L 231Hp το οποίο διαθέτει ο Δήμος.

Ο βραχίονας είναι χορτοκοπτικός μεγάλου εύρους και ύψους εργασίας με κεφαλή επιφανειακής χορτοκοπής για την παρόδια βλάστηση καιπαλιδρομικό πριόνι («μπορντουροψάλιδο»)  ως πρόσθετο εξάρτημα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας, το οποίο ήδη  διαθέτει εκχιονιστικά εξαρτήματα  (λεπίδα, φρέζα, αλατοδιανομέα) τα οποία καθιστούν δυνατή τη χρήση του σε περίπτωση χιονόπτωσης κατά τους χειμερινούς ενώ μετά την προμήθεια του συγκεκριμένου συνοδευτικού υλικού  η χρήση του θα είναι τακτική και καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε έτους.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τόσο την αγορά όσο και την τοποθέτηση, την εκπαίδευση στο χειρισμό με ασφάλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και την κείμενη διεθνή πρακτική και νομοθεσία.

Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 21418/18.05.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 65 ΤΖ465ΧΘ7-186) από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και η χρηματοδοτηθείσα πράξη είναι η «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ανωγείων» συνολικού προϋπολογισμού 105.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->