Θερμοκρασία 11.9°
Άνεμος 1.6 Α
Βαρόμετρο 1013.1
Υγρασία 62%
Βροχόπτωση Μήνα 264.4 
Στοιχεία από τον σταθμό του ΕΑΑ στα Ανώγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020, με

– ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικός (Π.Ε.)

-ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομικός (Π.Ε.)

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμό 5/02.04.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLDτου ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα με:

–       Έναν (1) Μηχανικό Π.Ε. (ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), Διάρκεια σύμβασης 7 μήνες.

–       Έναν (1) Οικονομικό Π.Ε., (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ), Διάρκεια σύμβασης 5 μήνες.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης ΤΚ 74051, μέχρι τη 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπεύθυνη για διανομή της Πρόσκλησης  και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Εύη Βρέντζου. Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (www.akomm.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

                                                                                                                   Ανώγεια, 03/04/2018

                                                                                                 Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

                                                                                                                 Καλλέργης Εμμανουήλ

                                                                                                                         Πρόεδρος Δ.Σ.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->