Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας κενής
θέσης μέλους της Π.Ο στο Κ.Π.Ε Ανωγείων» από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τη με αριθμ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υ.Α όπως ανακοινοποιήθηκε
στο ορθό την 1-8-2011.
2. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους εκπ/κούς που έχουν
συμπεριληφθεί στους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες της Περιφερειακής
Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης για τη στελέχωση του ΚΠΕ Ανωγείων.
3. Το με αριθμ. πρωτ.Φ.27.1/6854/15-09-2014 έγγραφό μας με θέμα
«Πλήρωση κενής θέσης Μέλους Π.Ο του ΚΠΕ Ανωγείων».
. 4. Την ανάγκη πλήρωσης της κενής Θέσης μέλους της Π.Ο στο ΚΠΕ
Ανωγείων, λόγω χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου από 30/09/2014
έως και 30/06/2015.

Προσκαλούμε

Τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης και επιθυμούν να τοποθετηθούν στη κενή θέση του ΚΠΕ Ανωγείων μέχρι τις 30-06-2015(ημερομηνία λήξης της άδειας ανατροφής του Μέλους της Π.Ο ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε. Κρήτης, μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης από 21-10-2014 έως 23-10-2014.
Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα επισυνάπτονται σε φωτοαντίγραφα τα έγγραφα που επικαλούνται σε αυτό.

Οι Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας παρακαλούνται, εφόσον υποβληθούν αιτήσεις, να τις διαβιβάσουν άμεσα στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση με ηλεκτρονικό μήνυμα για την εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος , έως την Παρασκευή 24-10-2014.

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->