Εγκρίθηκε η απασχόληση δύο (2) ατόμων  προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” – Παιδικός Σταθμός – με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.

Επίσης Εγκρίθηκαν από  το ΕΣΠΑ 18 άτομα για τον Παιδικό Σταθμό, οικονομική ανάσα για τον Δήμο για τρίτη συνεχή χρονιά, και θα καλυφθεί πλήρως η δυνατότητα του ΚΔΑΠ που είναι 25 άτομα.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->